Regulamin Konferencji „Bliżej doskonałości”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konferencji Bliżej Doskonałości organizowanej na terenie hotelu Marriott, która odbędzie się 17.10.2019 roku i określa prawa oraz obowiązki jego Uczestników. Niniejszy Regulamin został zamieszczony na stronie blizejdoskonalosci.pl.
  Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na stronie Konferencji.
 2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin Konferencji.
  2. Organizator – DPC Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Idzikowskiego 16 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000663444, NIP: 9512429633, REGON: 366555639, adres e-mail: konferencja@dpcpolska.pl .
  3. Konferencja – konferencja „Bliżej Doskonałości”, która odbędzie się 17 października 2019 r. w Hotelu Marriott, al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, a której program i zakres merytoryczny określone zostały na Stronie WWW.
  4. Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w Konferencji po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego na Stronie WWW.
  5. Zamawiający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, która deleguje Uczestnika do udziału w Konferencji i opłaca udział Uczestnika w Konferencji.
  6. Hotel – Hotel Marriott, al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa.
  7. Strona WWW – strona Konferencji dostępna pod adresem www.blizejdoskonalosci.pl.
  8. Dowód Zakupu – bilet, faktura albo inny dokument potwierdzający opłacenie uczestnictwa w Konferencji.
  9. Umowa – zawarta pomiędzy Zamawiający a Organizatorem umowa, której przedmiotem jest zapewnienie Uczestnikowi przez Organizatora udziału w organizowanej Konferencji. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązku w ramach Umowy regulują postanowienia niniejszego Regulaminu.
  10. Konsument – Zamawiający będący osobą fizyczną zawierającą z Organizatorem Umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

§2 Opłaty, Umowa

 1. W celu wzięcia udziału w Konferencji i zawarcia Umowy Uczestnik jest zobowiązany do dokonania rejestracji, zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz terminowego uiszczenia opłaty w wysokości i terminie wskazanej na Stronie WWW.
 2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora.
 3. Cena obejmuje udział w Konferencji, materiały konferencyjne i posiłki
 4. Koszt pobytu i przejazdu związane z Konferencją Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 5. Organizator udostępnia nieodpłatnie Uczestnikom Regulamin w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie w każdym czasie, w szczególności przed zawarciem Umowy.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Organizatora i Zamawiającego.
 7. O ile Strony nie postanowią inaczej, Umowa jest zawierana na warunkach określonych w Regulaminie z chwilą akceptacji Regulaminu, opłacenia uczestnictwa oraz otrzymania od Organizatora Dowodu Zakupu.
 8. Uczestnik, akceptując Regulamin oświadcza, że:
  1. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest uprawniony do zawarcia Umowy w imieniu Zamawiającego,
  2. podawane w formularzach dane są prawdziwe oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  3. akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 9. Po zawarciu Umowy Organizator przekazuje potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku poprzez wysłanie Dowodu Zakupu na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu
 10. W przypadku Konsumentów i wyłącznie w stosunku do nich w zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa konsumenckiego, w tym przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 11. Zastrzega się, że Konsumenta nie wiążą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 3851 – 3853 kodeksu cywilnego), lub które zostałyby zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 12. W celu uniknięcia wątpliwości uznaje się, że osoba, która zawiera Umowę, jest w dacie rejestracji i składania zamówienia (rejestracji) upoważniona przez Zamawiającego do dokonywania w Jego imieniu takiej czynności prawnej.
 13. Zamawiający jest zobowiązany przekazać Uczestnikowi treść Regulaminu i zobowiązać go zapoznania się z nim.

§3 Warunki uczestnictwa

 1. Liczba osób uczestniczących w Konferencji jest ograniczona.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia, uiszczenie opłaty w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora.
 3. Uczestnik zobowiązany jest dokonać rejestracji w celu potwierdzenia obecności w dniu rozpoczęcia Konferencji. Przed wejściem na Konferencję konieczne jest okazanie Dowodu Zakupu uczestnictwa w Konferencji.
 4. Udział osoby niepełnoletniej w Konferencji możliwy jest jedynie na podstawie pisemnej zgody opiekuna prawnego lub w towarzystwie osoby pełnoletniej.
 5. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Konferencji Uczestnikowi, który nie dokonał wpłaty w terminie.

 

§4 Zmiana Uczestnika

 1. Zamawiający ma prawo zmienić Uczestnika niż pierwotnie wskazany.
 2. Zmiany Uczestnika można dokonać najpóźniej na 5 dni przed datą Konferencji, wysyłając zgłoszenie na adres konferencja@dpcpolska.pl. Zmiana Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

§5 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić warunki organizacyjne Konferencji zgodne z opisem na stronie internetowej Konferencji.
 2. Organizator ustala plan Konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień, o czym poinformuje wysyłając zmieniony program na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 3. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 5. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy
  z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

§6 Odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno – technicznych przedstawicieli hotelu Marriott.
 2. Zabrania się wnoszenia na teren Konferencji, a także posiadania przez Uczestników podczas Konferencji broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Zabrania się wnoszenia na teren Konferencji i posiadania przez Uczestników w trakcie Konferencji innych niebezpiecznych przedmiotów, w szczególności ostrych, ciężkich, twardych lub innych mogących stwarzać́ niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia Uczestników i Prelegentów
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, na którym odbywa się Konferencja.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Informujemy, że w związku z realizacją Umowy administratorem danych osobowych Uczestników będzie Organizator. W sprawie ochrony swoich danych osobowych można kontaktować pod adresem email: konferencja@dpcpolska.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: (i) wykonania Umowy, w tym organizacji Konferencji i sporządzenia listy uczestników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (ii) dokonania rozliczeń wynagrodzenia Organizatora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (iii) w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń opłaty za Konferencję lub innych roszczeń kierowanych do Uczestników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iv) prowadzenia własnych działań marketingowych przez Organizatora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (v) oferowania usług Organizatora lub Partnerów Biznesowych, w tym podejmowania działań marketingowych, na podstawie uprzednio udzielonej zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Lista Partnerów Biznesowych jest dostępna www.blizejdopskonalosci.pl.
 3. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
 4. Organizator będzie przetwarzał Dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji Umowy, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. usprawiedliwionego interesu administratora, do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu przez Uczestnika.
 5. Organizator będzie udostępniał dane osobowe podmiotom z nim współpracującym w zakresie organizacji Konferencji, w tym firmom informatyczny, podmiotowi utrzymującemu Stronę WWW oraz Partnerom Biznesowym, o ile została uprzednio udzielona zgoda.
 6. Uczestnikowi przysługuje (i) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (ii) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, (iii) prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, (iv) prawo przenoszenia danych, (v) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. W przypadku podania przez Zamawiającego w trakcie rejestracji lub zamówieniu danych osobowych osoby, która będzie Uczestnikiem, Zamawiający oświadcza, że uzyskał zgodę tej osoby na podanie jej Organizatorowi i przetwarzanie ich w celach określonych w Regulaminie, oraz przekazał jej informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych, które zostały określone powyżej.
 8. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.

§8 Własność i prawa autorskie

 1. Organizator udostępniając Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Strony WWW zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do wykorzystywania wszystkich prezentowanych im materiałów jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.

§9 Prawo odstąpienia

Konsument może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres siedziby Organizatora lub mailowo na adres: konferencja@dpcpolska.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827) lub w innej formie, w tym także elektronicznej.

§10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Konsument ma prawo wniesienia reklamacji w związku z realizacją Umowy. Reklamacje należy składać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: konferencja@dpcpolska.pl
  2. listownie na adres korespondencyjny Organizatora: DPC Polska sp. z o.o., ul. Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. adres email Uczestnika,
  2. treść reklamacji oraz jej uzasadnienie.
 3. Reklamacja rozpoznawana jest przez Organizatora nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, a odpowiedź zostanie przekazana na adres email wskazany w treści reklamacji. W bardziej skomplikowanych przypadkach Organizator może kontaktować się z Konsumentem żeby uzyskać dodatkowy opis problemu.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji m.in. poprzez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 5. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§11 Warunki techniczne

 1. Wymagania techniczne do zawarcia Umowy obejmują:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować pliki cookies w celu prawidłowego działanie Strony WWW.
 2. Organizator zastrzega, że korzystanie ze Strony WWW może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i zaleca Zamawiającym podjęcie odpowiednich kroków w celu jego zminimalizowania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. czasowego zaprzestania oferowania zawarcia Umowy ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu WWW,
  2. wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu WWW,
  3. modyfikacji Serwisu WWW, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu poprzez zmianę Regulaminu.
 4. Każdy Uczestnik korzystając z Serwisu WWW jest zobowiązany do przestrzegania zapisów Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych obyczajów.
 5. Zabrania się:
  1. podszywania się pod inne osoby poprzez posługiwanie się danymi osobowymi lub używanie adresu poczty elektronicznej osoby trzeciej,
  2. załączania plików szkodliwych mogących wywołać uszkodzenie komputerów lub innych urządzeń odbiorców itp.,
  3. załączania plików zawierających treści niezgodnych z treścią oferty zatrudnienia,
  4. działania na szkodę osób trzecich lub Organizatora bądź naruszania dóbr osobistych osób trzecich lub Usługodawcy,
  5. nieuprawnionej ingerencji (lub jej prób) do Serwisu WWW lub zasobów Organizatora, a także celowego ponad przeciętnego obciążania serwerów Organizatora,
  6. innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami praca lub dobrymi obyczajami.

 

  §12 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z ważnego powodu, za które strony uważają:
  1. wydanie orzeczenia sądu powszechnego lub wydanie decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego aktu przez organ administracji publicznej, skutkujący koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  2. zmiana stanu prawnego skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  3. konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu lub wprowadzenia zmian redakcyjnych, które nie będą miały niekorzystnego wpływu na treść praw i obowiązków Użytkowników,
  4. zmiany sposobu i zakresu realizacji Konferencji.
 2. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu i  o  dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu przesyłając stosowną wiadomość na adresy e-mail Uczestników.
 3. Zmiany Regulaminu obowiązują Uczestników od terminu określonego przez Organizatora, nie krótszego niż 3 dni kalendarzowych od poinformowania Uczestników o zmianie, chyba że w tym termin Uczestnik wypowie Umowę. Okres wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wynosi 2 dni. Wypowiedzenie należy przesłać na adres e-mail konferencja@dpcpolska.pl. Jeżeli Uczestnik nie wypowie Umowy przed upływem 3 dni od dnia poinformowania o zmianach, przyjmuje się, że wyraża zgodę na zmiany.
 4. Regulamin oraz Umowa podlegają prawu polskiemu.
 5. Wszelkie spory powstałe na Umowy rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.
 6. W przypadku Konsumentów wskazuje się, że stosownie do art. 22 ustawy o prawach konsumenta zastrzega się, że informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawie stanowią integralną część Umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Organizator udostępnia Uczestnikom następujące kanały kontaktu:
  1. adres e-mail: konferencja@dpcpolska.pl
  2. adres korespondencyjny: DPC Polska sp. z o.o., Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa
 9. Organizator informuje, że:
  1. nie stosuje kodeksów etycznych ani kodeksu dobrych praktyk,
  2. nie pobiera od Uczestników kaucji ani nie żąda udzielania innych gwarancji finansowych.
  3. Językiem porozumiewania się jest język polski.